Site Loader
ของเล่นเสริมทักษะ

เด็กในวัยอนุบาลเป็นวัยที่กำลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้และเป็นวัยที่ต้องเริ่มออกห่างจากพ่อแม่เพื่อไปเข้าโรงเรียน เริ่มต้นการทำอะไรหลายๆอย่างนอกบ้าน ทั้งการใช้ชีวิต การหาเพื่อน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว และเป็นวัยที่เริ่มมีการสร้างบุคลิกของตนเองขึ้นมา ช่วงเหล่านี้จึงเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่สามารถช่วยลูกสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่ลูกเองได้

          เด็กในวัยนี้นอกจากจะได้รับความรู้และการสั่งสอนทักษะต่างๆจากพ่อแม่แล้วหลายๆทักษะเองก็ต้องศึกษามาจากนอกบ้านเช่นที่โรงเรียนด้วยเช่นกัน โดยทักษะด้านต่างๆที่ควรพัฒนาในเด็กวัยนี้ได้แก่

  • ทักษะทางด้านร่างกาย เป็นทักษะที่พ่อแม่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างได้ง่ายๆอย่างการให้ลูกทานอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์ มีการดื่มนมและดื่มน้ำที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เด็กในวัยนี้จะทานมากกว่าปกติ คือควรได้รับอาหารสามมื้อเป็นหลัก และควรมีอาหารอีกสองมื้อรอง เพราะเป็นวัยที่ร่างกายมีพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตและการใช้กล้ามเนื้อ รวมถึงเด็กต้องได้รับการนอนพักผ่อนที่เพียงพอ สามารถเลือกกิจกรรมต่างๆที่เด็กสนใจมาทำร่วมกันได้ แต่ไม่ควรบังคับหรือกดดันเด็กมากเกินไป และเปิดโอกาสให้เด็กทำอะไรง่ายๆด้วยตนเองเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้วย
  • ทักษะทางด้านสังคม พ่อแม่สามารถเริ่มฝึกได้โดยการอธิบายสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของเด็ก เช่นสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้าน หรือการถึงสมาชิกในครอบครัว ฝึกให้เด็กรู้จักตนเองและผู้อื่น ฝึกความอดทนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้ ฝึกให้สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการพึ่งพาตนเองโดยไม่เอาแต่รอให้ผู้อื่นช่วยเหลือ ฝึกในเรื่องของความเชื่อฟังโดยการปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ฝึกให้เด็กเป็นคนรักเพื่อน รักสัตว์โดยการให้เด็กได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือหาของเล่นเสริมทักษะที่สามารถเล่นได้หลายคนให้เด็กเล่นกับเพื่อนได้
  • ทักษะทางด้านอารมณ์ พ่อแม่สามารถทำได้โดยการให้ความรักกับลูกแต่ต้องไม่ตามใจในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควร ทากลูกมีความสนใจหรือมีความสามารถทางด้านใดที่ทำได้ดีก็ควรส่งเสริมและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของเด็ก พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เพราะเด็กในวัยนี้จะมีการทำตามคนรอบตัวค่อนข้างมาก สร้างวินัยในตัวเด็ก
  • ทักษะด้านสติปัญญา โดยการฝึกทักษะการพูด อ่านเขียน ฟัง การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 และการใช้ความคิด สอนให้ลูกรู้จักจำแนกและแยกแยะสิ่งของ โดยอาจจะเริ่มการจากการหาของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะด้านนี้มาให้ลูกเล่น หรือการสอนให้ลูกรู้จักเส้นทางหรือการวัดปริมาณ การนับจำนวนต่างๆด้วย

ทักษะเหล่านี้จะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วหากเด็กได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งจากพ่อแม่ ที่โดรงเรียน หรือการทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยเสริมทักษะเหล่านี้ให้ดีขึ้น

Carmen Herrera